Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden voor opdrachten aan DARe2Change

Gevestigd aan de Professor Van Vlotenweg 2, 2061 EB te Bloemendaal

1.  Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen DARe2Change en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.  Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

Offertes of prijsopgaven worden door DARe2Change vrijblijvend gedaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment waarop DARe2Change de opdracht die de opdrachtgever op zodanige offerte of prijsopgave laat volgen, schriftelijk aanvaardt middels de opdrachtbevestiging. Elke offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan DARe2Change heeft verstrekt. Een offerte vervalt 2 maanden na de dag waarop de offerte door DARe2Change aan de opdrachtgever is gedaan.

3.  Inhoud en uitvoering van de opdracht

De inhoud van de opdracht wordt gevormd door de in de offerte opgenomen en in de opdrachtbevestiging vastgestelde omschrijving van de door DARe2Change te verrichten werkzaamheden. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de aldus overeengekomen inhoud van de opdracht kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

DARe2Change zal zich inspannen de door haar aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle verplichtingen van DARe2Change zijn inspanningsverplichtingen. De opdracht vangt aan nadat DARe2Change de door de opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard en de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, of op het in de opdracht genoemde tijdstip. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens wordt door DARe2Change de duur/ benodigde tijdinvestering van de opdracht zo zorgvuldig mogelijk geschat en in de offerte en opdrachtbevestiging vermeld. Indien en zodra tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de geschatte duur/ tijdinvestering van de opdracht ontoereikend is (en / of de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat dit van invloed is op de afgesproken duur/ tijdsinvestering), zal DARe2Change de opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Indien en voor zover de noodzaak tot verlenging van de geschatte duur van de opdracht niet aan DARe2Change toe te rekenen is, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. Verlenging van de geschatte duur van de opdracht geeft de opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei wijze schadevergoeding of op enige ander actie tegen DARe2Change. De opdrachtgever zal DARe2Change alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen, zodat de geschatte duur/ tijdsinvestering van de opdracht niet overschreden behoeft te worden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en/of gegevens. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met DARe2Change. Tenzij anders overeengekomen, is de opdracht geëindigd zodra DARe2Change de rapportage in definitieve vorm aan de opdrachtgever heeft uitgebracht en/of de bespreking daarvan of de algemene afrondende bespreking heeft plaatsgevonden.

4.  Exclusiviteit; intellectuele eigendomsrechten; wederzijdse geheimhouding

DARe2Change behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere door haar geaccepteerde opdrachtgever aan te bieden en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden vrijelijk uit te voeren, zonder dat enige opdrachtgever zich kan beroepen op het alleenrecht van de aan hem geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is overeengekomen. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door DARe2Change in het kader van de uitvoering van de in artikel 3 omschreven opdracht verrichte werkzaamheden, ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de door DARe2Change al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp)middelen, berusten bij DARe2Change. Tenzij anders overeengekomen, is het de opdrachtgever toegestaan resultaten als in dit artikel bedoeld te gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming of instelling. Openbaarmaking van deze resultaten is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe leidt en indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding van DARe2Change als voortbrenger weergegeven worden. Partijen zullen alle informatie en/of gegevens omtrent elkaars organisatie, activiteiten, bedrijfsvoering e.d. waaronder de door DARe2Change aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte(s) of prijsopgaven als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken of op andere wijze openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar bekend waren bij het eerste contact tussen partijen, dan wel in het geval bedoelde informatie en/of gegevens van algemene bekendheid moeten worden geacht. Deze verplichting blijkt ook na beëindiging van de tussen partijen gevoerde onderhandelingen en/of gesloten overeenkomst(en) in stand.

5.  Tarieven & offertes

Alle tarieven en prijzen worden uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. In de offerte en de opdrachtbevestiging is het maximale door DARe2Change in rekening te brengen bedrag genoemd. Dit maximumbedrag zal bij een ongewijzigde opdracht niet overschreden worden dan na goedkeuring van de opdrachtgever. De posten waaruit dit bedrag is opgebouwd zijn naar beste weten geschat. DARe2Change streeft ernaar deze geschatte bedragen ongewijzigd in rekening te brengen, maar garandeert niet dat afwijkingen niet voor zullen komen. Indien zich afwijkingen voordoen, zullen de afwijkende bedragen in rekening worden gebracht. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De geldigheidsduur van offertes is twee maanden.

6.  Betaling en afzeggen van geplande afspraken

Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan DARe2Change te voldoen. Alle betalingen dienen zonder enige korting te geschieden op de door DARe2Change aan te wijzen bankrekening(en). De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting noch tot compensatie, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van DARe2Change op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag, tot de dag waarop betaling plaatsvindt, additionele rente verschuldigd ter hoogte van 4% per maand of een gedeelte daarvan. DARe2Change is alsdan tevens gerechtigd de opdrachtgever zowel buitenrechtelijke incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten, als ook de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien betaling van de openstaande vorderingen langer dan 6 (zes) weken na de laatste dag van de betalingstermijn uitblijft, heeft DARe2Change het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Indien een opdracht door meer dan een opdrachtgever tezamen aan DARe2Change is verstrekt, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de door DARe2Change in rekening gebrachte bedragen, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur. Geplande afspraken met medewerkers of freelancers van DARe2Change dienen –ongeacht de reden- 48 uur voorafgaand aan de afspraak te worden afgezegd. Indien dit niet het geval is houdt DARe2Change zich het recht voor de geplande tijd in rekening te brengen.

7.  Overmacht

Indien een van de partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de benadeelde partij geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht aan de zijde van DARe2Change wordt mede verstaan: elke van de wil van DARe2Change onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend niet of niet tijdige verrichting van diensten door derden die door DARe2Change bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

8.  Aansprakelijkheid

DARe2Change is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, tenzij daardoor concrete en directe schade is ontstaan en deze schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan handelingen van de medewerker van DARe2Change indien en voor zover daarbij sprake is van opzet dan wel aan opzet grenzende roekeloosheid ten aanzien van de ontstane schade. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DARe2Change voor haar werkzaamheden in het kader van betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen 6 (zes) maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verbeurd.

9.  Voortijdige beëindiging

Indien naar het oordeel van een van de partijen de opdracht niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd, is die partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen. In dat geval dient voor opdrachten met de duur van twee maanden of langer een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen. Voor opdrachten met de duur van minder dan twee maanden, geldt een opzegtermijn van twee weken. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht of deze door de opdrachtgever of door DARe2Change geschiedt, is de opdrachtgever aan DARe2Change vergoeding verschuldigd van de tot op het moment van opzegging verrichte werkzaamheden en in het kader van de opdracht gemaakte kosten inclusief de kosten die verband houden met verplichtingen die DARe2Change in het kader van de opdracht tegenover derden heeft aangegaan. Voorts is DARe2Change bij opzegging door opdrachtgever gerechtigd om over de periode vanaf het moment van opzegging tot aan het einde van de overeenkomst van de opdrachtgever een vergoeding te vorderen die gebaseerd is op de tot dan toe door DARe2Change gemiddeld aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen. De opdrachtgever dient DARe2Change alle kosten en schaden te vergoeden die voortvloeien uit het voortijdig beëindigen van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de voortijdige beëindiging niet aan DARe2Change is toe te rekenen. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, is DARe2Change bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze: - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar haar uitsluitend oordeel voldoende zeker is gesteld; en/of - door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met de opdrachtgever met terugwerkende kracht te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding; onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook.

10.  Vertrouwelijkheid

DARe2Change is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. DARe2Change zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van DARe2Change aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van DARe2Change, haar werkwijze, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

11.  Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte geldt de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Bij annulering door de opdrachtgever drie maanden voor de geplande aanvang geldt een betalingsverplichting van 25%. Bij annulering tot twee maanden voor de geplande uitvoering 50% en vanaf een maand of korter voor de geplande startdatum 100% van het in de offerte genoemde bedrag.

12.  Klachtenregeling

1. Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld.
2. Een opdrachtgever die aan een cursus, opleiding, coaching, workshop of een begeleidingstraject van DARe2Change deelneemt kan tot een maand na afsluiting daarvan een schriftelijke klacht indienen over de uitvoering daarvan door DARe2Change. Geregistreerde klachten worden gedurende een periode van drie jaar bewaard.
3. De klacht met eventuele bijlagen moet schriftelijk, ondertekend per post en bij voorkeur ook per mail worden ingediend bij DARe2Change. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn.
4. De klacht bevat tenminste:
a. de naam, het adres en de woonplaats van klager;
b. de naam, het adres en de woonplaats, althans het adres en de plaats waar het kantoor is gevestigd van DARe2Change, hierna ook genoemd “verweerder”;
c. een concrete omschrijving van de klacht;
d. de gronden van de klacht;
e. de dagtekening.
5. De klacht dient gesteld te worden in de Nederlandse taal.
6. Verweerder bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst. De bevestiging wordt indien mogelijk per mail verstuurd. Indien niet mogelijk per post. In deze bevestiging wordt melding gemaakt van het voornemen van DARe2Change om de klacht binnen 4 weken na ontvangst naar tevredenheid van zowel klager als verweerder op te lossen. Mocht langere tijd nodig zijn voor onderzoek zal klager hiervan in kennis worden gesteld en zal het uitstel worden toegelicht. Bovendien zal een indicatie worden gegeven wanneer verweerder verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
7. Het is de intentie van DARe2Change de klant in openheid en gelijkwaardigheid tegemoet te treden. Om dit te onderstrepen zal DARe2Change in eerste instantie trachten de klant persoonlijk over de klacht te woord te staan en in dit gesprek indien mogelijk reeds een oplossing te bespreken en aan te bieden. Van eventueel in dit gesprek gemaakte afspraken zal binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging indien mogelijk per mail worden verzonden aan de klant. Indien niet mogelijk dan zal de bevestiging per post worden verzonden.
8. Onopgeloste klachten kunnen als geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde, die niet werkzaam is bij DARe2Change. Deze onafhankelijke derde betreft: Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk (info@nobco.nl). Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor DARe2Change.

13.  Restitutie

Indien sprake is van restitutie zal deze geschieden binnen vier weken na overeenstemming en creditering.

14.  Toepassing recht, bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, alsmede op alle door DARe2Change gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle onoplosbaar gebleken geschillen die tussen DARe2Change en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Noord-Holland tenzij DARe2Change er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daar van kennis te nemen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

General Conditions DARe2Change

Located at the Professor Van Vlotenweg 2, 2061 EB Bloemendaal, The Netherlands

1.  General provisions

These general terms and conditions apply to all offers, work, quotations and agreements between DARe2Change and the client or their legal successors.

2.  Offers and conclusion of agreements

Offers or quotations are made without obligation by DARe2Change. An agreement is only concluded at the time when DARe2Change accepts the assignment by the client that follows on such an offer or quotation in writing through the order confirmation. Each quotation is based on the information that the client has provided to DARe2Change. A quotation expires 2 months after the day on which the quotation was made by DARe2Change to the client.

3.  Content and execution of the assignment

The content of the assignment is formed either by the time made available by DARe2Change to the client or by the description of the work to be performed by DARe2Change, which is included in the quotation and laid down in the order confirmation. Any changes and / or additions to the agreed content of the assignment can only be agreed in writing.

DARe2Change will endeavor to carry out the assignment it has accepted to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship. All obligations of DARe2Change are best efforts obligations. The assignment commences after DARe2Change has accepted the assignment given by the client in writing and has received the assignment confirmation signed by the client, or at the time specified in the assignment. Based on the information provided by the client, DARe2Change estimates the duration / required time investment of the assignment as carefully as possible and states it in the quotation and order confirmation. If and as soon as it appears during the execution of the assignment that the estimated duration / time investment of the assignment is insufficient (and / or the circumstances have changed such that this affects the agreed duration / time investment), DARe2Change will inform the client about this. If and insofar as the need to extend the estimated duration of the assignment cannot be attributed to DARe2Change, the resulting costs will be entirely for the account of the client. Extending the estimated duration of the assignment never gives the client the right to any kind of compensation or to any other action against DARe2Change. The client will always make available to DARe2Change all information and / or data required for the execution of the assignment on time, so that the estimated duration / time investment of the assignment need not be exceeded. The client is responsible for the accuracy and completeness of this information and / or data. The client will not involve any third parties in the execution of the assignment, unless after consultation with DARe2Change. Unless otherwise agreed, the assignment is terminated as soon as the agreed time was spent by DARe2Change or if DARe2Change has issued its report in definitive form to the client and / or the discussion thereof or the general concluding discussion has taken place.

4.  Exclusivity; intellectual property rights; mutual confidentiality

DARe2Change reserves the right to offer its services to any client it accepts and to perform all related work freely, without any client being able to invoke the exclusive right of the services provided to him or work performed for him, unless this exclusive right has been explicitly agreed in writing in advance. All intellectual property rights on all results of the work performed by DARe2Change in the context of the execution of the work described in Article 3, regardless of its appearance and including the work carried out by DARe2Change, whether or not in collaboration with or on behalf of the client. knowledge, experience, models, instruments, methods, materials, equipment and other (tools) resources developed for the execution of the assignment are held by DARe2Change. Unless otherwise agreed, the client is permitted to use the results as referred to in this article solely in the context of the business operations of its own company or institution. Publication of these results is permitted if and insofar as the use leads to this and if and insofar as the results are presented in their entirety and with reference to DARe2Change as a generator/owner. Parties will treat all information and / or data concerning each other's organization, activities, operations, etc., including the quotation (s) or quotations made by DARe2Change to the client as strictly confidential and will not disclose them to third parties or otherwise make them public, unless this information and/or data were already demonstrably known at the first contact between the parties, or in the case referred information and /or data should be considered to be generally known. This obligation also appears to exist after the negotiations between the parties and/or agreement (s) concluded have been terminated.

5.  Rates & quotes

All rates and prices are expressed in Euros, excluding Value Added Tax (‘BTW’), unless explicitly stated otherwise. The maximum amount to be charged by DARe2Change is stated in the quotation and order confirmation. This maximum amount may only be exceeded in the case of an unchanged assignment after approval from the client. The items that make up this amount have been estimated to the best of our knowledge. DARe2Change strives to charge these estimated amounts unchanged, but does not guarantee that deviations will not occur. If deviations occur, the deviating amounts will be charged. Rates are indexed annually. The validity period of offers is two months.

6.  Payment and cancellation of planned appointments

Unless otherwise agreed, the client must pay the amounts charged to DARe2Change within 14 days after the invoice date. All payments must be made without any discount to the bank account (s) of DARe2Change, specified in the invoice. The client is not entitled to suspend his payment obligation or to compensation, unless mandatory law specifically grants such a right.

The client is in default by the mere expiry of the payment term. In that case, all claims of DARe2Change on the client, for whatever reason, are immediately due and payable. The client owes, without further notice of default required, on all amounts that are not paid on the last day of the payment term, from that day until the day on which payment takes place, an additional interest of 4% (four percent) per month or part thereof. DARe2Change is then also entitled to charge the client both extrajudicial collection costs according to the rates, mentioned in Dutch law (Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten), and the actual reasonably incurred judicial collection costs. If payment of the outstanding claims is not made longer than 6 (six) weeks after the last day of the payment term, DARe2Change has the right to suspend the execution of the assignment. If an order has been issued by more than one client to DARe2Change, the clients are jointly and severally liable for payment of the full amounts charged by DARe2Change, regardless of the manner in which the invoice is registered. Scheduled appointments with any representative of DARe2Change must - regardless of the reason - be canceled before 48 hours prior to the appointment or 48 hours prior to the start of travel arrangements, whatever comes earlier. If this deadline is not met, DARe2Change reserves the right to fully charge the client for the reserved time and travel cost.

7.  Force majeure

If one of the parties is unable to fulfill its obligations to the other due to force majeure, the obligations will be suspended for the duration of the force majeure situation. If the force majeure situation has lasted for three months, both parties have the right to dissolve the agreement in whole or in part by written notice. In the event of force majeure, the other party is not entitled to compensation. Force majeure on the part of DARe2Change also means: any circumstance independent of the will of DARe2Change, as a result of which the fulfillment of its obligations towards the client is wholly or partially prevented or as a result of which the fulfillment of its obligation cannot reasonably be expected of it, regardless of whether that circumstance could have been foreseen at the time the agreement was concluded. Those circumstances also include non-performance or late provision of services by third parties engaged by DARe2Change in the performance of the agreement. Parties will inform each other as soon and in detail as possible of a (possible) force majeure situation.

8.  Liability

DARe2Change is not liable for the shortcoming in the execution of the assignment, unless this results in specific and direct damage and this damage can reasonably be attributed to actions by the representative/employee of DARe2Change and only if and insofar as the actions involve willful misconduct and/or gross negligence with regard to the damage caused. The liability for the damage caused by the shortcomings is in any case limited to the amount of the fee that DARe2Change has received for its work in the context of the assignment in question. For assignments with a lead time longer than six months, a further limitation of the liability referred to here applies to a maximum of the invoice amount for the last six months. Any claims from the client in the sense referred to here must be submitted within 6 (six) months after discovering the damage, failing which the client has forfeited its rights to claim damages.

9.  Early termination

If, in the opinion of one of the parties, the assignment cannot be carried out as agreed, that party is entitled to terminate the agreement prematurely. In that case, a notice period of one month must be observed for assignments with a duration of two months or longer. For assignments with a duration of less than two months, a cancellation period of two weeks applies. In the event of premature termination of the agreement, regardless of whether this is done by the client or by DARe2Change, the client owes DARe2Change compensation for work performed up to the time of cancellation and costs incurred in the context of the assignment including the costs incurred related to obligations that DARe2Change has entered into vis-à-vis third parties in the context of the assignment. In addition, upon termination by the client, DARe2Change is entitled to claim compensation from the client for the period from the moment of termination until the end of the agreement, based on the average amounts that DARe2Change has charged to the client up to that time. The client must compensate DARe2Change for all costs and damages resulting from the premature termination of an assignment, if and insofar as the cause of the premature termination cannot be attributed to DARe2Change. If the client does not properly or not timely fulfill any obligation that arises for him from the agreement, DARe2Change is authorized, without notice of default or judicial intervention, at its option: - to suspend the execution of the agreement until payment is, in DARe2Change’s sole discretion, sufficiently has been secured; and / or - with a single written notification, dissolve all of its agreements with the client retroactively without any obligation to pay compensation; without prejudice to its other rights under any agreement with the client.

10.  Confidentiality

DARe2Change is obliged to maintain the confidentiality of all information and data from the client towards third parties. DARe2Change will take all possible precautions within the framework of the assignment to protect the interests of the client. Client will not make any announcements to third parties about DARe2Change's approach, its working method or its reports without the permission of DARe2Change.

11.  Cancellation conditions

In the event of cancellation by the client three months before the planned start, a payment obligation of 25% applies. If canceled up to two months before the planned execution 50% and from a month or less before the planned start date 100% of the amount stated in the quotation.

12.  Mediation clause

For the purposes of resolution of each and any dispute that has arisen or might arise further to the present agreement, or any further agreements resulting from the same, the parties shall – or a party shall – file a request for mediation with a mutually agreed registered Mediator. If such request fails to result in a comprehensive resolution of the dispute by conclusion of a mutually binding contract of settlement, any party may submit the unresolved dispute to the competent court, as mentioned in Article 14 below.

13.  Refund

If there is a refund, this will be done within four weeks after agreement and credit.

14.  Application law, competent court

Dutch law applies to these terms and conditions, as well as to all agreements concluded by DARe2Change. All unresolved disputes that may arise between DARe2Change and the client will be submitted to the competent Dutch court in Noord-Holland, all while maintaining the right of appeal and cassation.
DARe2Change asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. To get more information, check our Privacy Policy. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?